DeutschenglishFranzösischespañol日本語中文繁體版
 
   
 
 
 
 
 
稅務諮詢
審計
Legal Advisory Services
其他諮詢服務
 
 
 

其他諮詢服務

 

我們認為諮詢服務應考量客戶整體的財務情況。

除了稅務與審計服務外,我們還提供以下服務:

 • 企業設立型態的選擇與公司章程的擬定
 • 企業重組規劃與實行
 • 編製所需交付的稅務遵循文件
 • 企業轉讓與收購專項諮詢
 • 繼承規劃
 • 遺產規劃
 • 融資議題
 • 會計帳目與會計系統的建置
 • 遺囑執行
 • 委任與代理服務
 • 人才協尋服務
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinstrasse 27, 40210 Düsseldorf
Tel: +49 - (0)211 – 86 29 000
 
 Datenschutz 版權說明 Home 
   
 
 
Frankus- Mitglied von AGN International